Podmínky

  Správce daně je oprávněn poskytovat daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu na společném technickém zařízení správců daně. Daňová informační schránka je zřízena z moci úřední tomu daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační schránka na základě žádosti.

  Žádost o zřízení nebo zrušení schránky lze podat místně příslušnému správci daně (§ 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), pouze prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, opatřené:

  • uznávaným elektronickým podpisem, jehož součástí je identifikační kód MPSV,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  Správce daně rozhodne o zřízení nebo zrušení schránky do 15 dnů od obdržení žádosti.

  O zřízení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zřízení daňové informační schránky Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zřízení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zřízení DIS Odkaz na externí web .

  O zrušení daňové informační schránky požádá daňový subjekt prostřednictvím Žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zrušení daňové informační schránky udělením Plné moci pro podání žádosti o zrušení DIS Odkaz na externí web .

  Přístup k informacím soustředěným ve schránce je umožněn osobě, která je daňovým subjektem nebo která je oprávněna jménem daňového subjektu nebo za daňový subjekt jednat, a to na základě její Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky. Tuto přihlášku lze podat správci daně, který schránku zřizuje, pouze prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně opatřené:

  • uznávaným elektronickým podpisem, jehož součástí je identifikační kód MPSV,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  Správce daně do 60 dnů od obdržení přihlášky umožní této osobě přístup k informacím v daňové informační schránce na základě autentizovaného přihlášení pomocí:

  • uznávaného elektronického podpisu nebo,
  • s ověřením identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  O vyřízení přihlášky správce daně učiní úřední záznam do spisu daňového subjektu, jehož schránka byla předmětem přihlášky.

  V případě, že doposud neexistuje daňová informační schránka daňového subjektu, do které chce osoba nahlížet, není možné Přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky správcem daně kladně vyřídit.

  Do daňové informační schránky může nahlížet zástupce daňového subjektu na základě udělené plné moci nebo osoba, která byla daňovým subjektem pověřena, aby jednala jejím jménem, pouze tehdy, jsou-li oprávněni na základě svého zmocnění nebo pověření jednat při správě daní v neomezeném rozsahu se všemi správci daně, jimiž získané informace se shromažďují na společném technickém zařízení správců daně, nebo pokud jejich zmocnění nebo pověření umožňuje výslovně nahlížení do daňové informační schránky. Toto zmocnění nebo pověření je nutné uplatnit u správce daně, který schránku zřizuje.

  O nahlížení do daňové informační schránky požádá fyzická osoba prostřednictvím Přihlášky k nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

  Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu k nahlížení do daňové informační schránky udělením Plné moci pro nahlížení do daňové informační schránky Odkaz na externí web .

  Legislativní podmínky provozu Daňového portálu

  Daňový portál provozuje Generální finanční ředitelství. Poskytování služeb Daňovým portálem je legislativně upraveno ustanoveními zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Informace přístupné v personalizované části Daňového portálu jsou poskytovány prostřednictvím daňové informační schránky uživatelům-osobám, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně:

  • podepsané uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  2. Elektronické poskytování informací správcem daně je upraveno v § 69, § 69a a § 69b zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který zní:

  § 69 - Daňová informační schránka

  (1) Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, poskytuje daňovému subjektu informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu tohoto daňového subjektu rovněž prostřednictvím dálkového přístupu v rozsahu a členění, v jakém jsou tyto informace soustředěny v daňové informační schránce daňového subjektu, která je zřízena na technickém zařízení správce daně.

  (2) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

  a) skutečnost, že je technicky vybaven pro zřízení daňové informační schránky,

  b) rozsah a členění informací soustřeďovaných v daňové informační schránce a četnost jejich aktualizace,

  c) podmínky a postup pro nahlížení do daňové informační schránky,

  d) označení správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně.

  (3) Pro výkon působnosti ve věci týkající se daňové informační schránky je místně příslušný správce daně podle § 13 odst. 1.

  § 69a - Zřízení a zrušení daňové informační schránky

  (1) Správce daně zřídí nebo zruší daňovou informační schránku do 15 dnů od obdržení žádosti daňového subjektu.

  (2) Správce daně zřídí z moci úřední daňovou informační schránku daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka a kterému dosud nebyla zřízena daňová informační schránka, a to bezodkladně po zpřístupnění datové schránky.

  § 69b - Nahlížení do daňové informační schránky

  (1) Právo nahlížet do daňové informační schránky má

  a) daňový subjekt,

  b) zástupce daňového subjektu, a to za podmínky, že je:

  1. oprávněn zastupovat daňový subjekt při správě daní v neomezeném rozsahu u všech správců daně, kteří shromažďují informace na témže technickém zařízení správce daně, nebo

  2. zmocněn k přístupu do daňové informační schránky.

  (2) Zmocnění k zastupování podle odstavce 1 písm. b) je nutné uplatnit u příslušného správce daně; § 29 odst. 1 se nepoužije.

  (3) Nahlížet do daňové informační schránky lze na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně

  a) podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo

  b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web